Ogólne informacje o ochronie danych (art. 13 RODO) dla respondentów ankiety

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo możesz się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest spółka bitiba GmbH (zwana dalej: bitiba), z siedzibą w Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Monachium (Niemcy).

Tel.: 48 12 20 05 224; email: service@bitiba.pl

2. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub wycofać swoją zgodę, a jeśli tak, to w jaki sposób?

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz wycofać się z udziału w ankietach, wyślij e-mail na adres service@bitiba.pl z informacją o odwołaniu. Pamiętaj, że możemy anonimizować Twoje dane po ich analizie, tym samym możemy nie być w stanie cię zidentyfikować, celem wywiązywania się z Twoich praw, których dane dotyczą. 

3. Jakie dane są przetwarzane i w jakim celu?

Informacje o kliencie

ID odbiorcy, ID oraz adres email klienta, ID zamówienia, zachowania konsumenckie (w przypadku historii zakupów)

Dane te będą wykorzystywane do komunikowania się i/lub wysyłania zachęt do zwycięzców/uczestników. W niektórych przypadkach dane te będą również wykorzystywane do dalszej analizy danych w celu utworzenia segmentów klientów.

Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

Dane społeczno-demograficzne

Informacje te zostaną wykorzystane do utworzenia segmentacji klientów, w oparciu o analizę danych grupowych skoncentrowaną na badaniu podobieństw między uczestnikami. Nie są zbierane żadne wrażliwe dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

Preferencje i opinie

Dane będą przetwarzane w celu utworzenia profilu dla różnych segmentów klientów. Analiza będzie przeprowadzana tylko na poziomie grupy.

Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

4. Komu przekazujemy dane dalej i w jakim celu?

Wszystkie wyżej wymienione dane zostaną udostępnione następującym usługodawcom w celach:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg Germany:

programowanie ankiet online, udostępnianie linków do ankiet, hosting ankiet, dostarczanie danych.

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta:

programowanie ankiet online, udostępnianie linków do ankiet, hosting ankiet, dostarczanie danych ankietowych.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, New Zealand:

Programowanie ankiet online, udostępnianie linków do ankiet, hosting ankiet, dostarczanie danych z ankiet.

5. Czy istnieje transfer danych do państwa trzeciego?

Nie.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Wyniki ankiety mogą być wykorzystane do analizy w połączeniu z danymi osobowymi, (ID odbiorcy, ID oraz adres email klienta, zachowania konsumenckie) chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana w tym czasie. Następnie Twoje dane mogą zostać zanonimizowana w celu długoterminowego przechowywania. W niektórych ankietach może być gromadzony identyfikator zamówienia, który nie będzie anonimowy w celu długoterminowego przechowywania.

7. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne ze względów prawnych lub umownych?

Nie.

8. Czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie Twoich danych osobowych lub profilowania zgodnie z art. 22??

Nie.

9. Jakie są Twoje prawa?

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od bitiba w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres service@bitiba.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

10. Informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu

1. Szczególne prawo do sprzeciwu w danej sprawie

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO. dotyczącego konsultacji i obsługi klienta oraz do celów sprzedaży. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

bitba może również przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, o ile jest to dozwolone zgodnie z prawem. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu takiej reklamy, bez ponoszenia kosztów transmisji innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Sprzeciw może być wolny od formy. Dane kontaktowe można znaleźć w paragrafie 1.

11. Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Monachium, email: ph@hwdata.de