Akt o usługach cyfrowych

Informacja – Akt o Usługach Cyfrowych

Jeżeli i w zakresie, w jakim bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Monachium, Niemcy („bitiba”) świadczy usługi pośrednictwa w rozumieniu art. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) 2022/2065 („DSA”), zastosowanie mają następujące informacje.

Pojedynczy elektroniczny punkt kontaktowy

Zgodnie z art. 11 Aktu o usługach cyfrowych (DSA) bitiba wyznaczyła następujący adres e-mail jako pojedynczy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją i Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych w związku z wdrożeniem zasad wynikających z DSA: kliknij tutaj lub skontaktuj się z nami pod adresem: DigitalServicesActSPC@bitiba.com.

Wysyłając wiadomości e-mail na adres DigitalServicesActSPC@bitiba.com, należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę organu, w imieniu którego użytkownik kontaktuje się z firmą bitiba. Niezbędne jest również podanie zwrotnego adresu e-mail, który powinien być powiązany z odpowiednim organem UE.

Ten punkt kontaktowy jest zarezerwowany wyłącznie dla organów władzy.

Komunikacja za pomocą tego adresu e-mail może odbywać się w języku niemieckim i angielskim, ale w razie potrzeby będziemy prowadzić komunikację w innym języku. W przypadku kontaktu innym niż w imieniu organu, należy znaleźć odpowiedni punkt kontaktowy w naszej sekcji kontaktowej (https://support.bitiba.pl/pl/support/home lub poniżej, jeśli jesteś odbiorcą usługi bitiba.

Pojedynczy punkt kontaktowy dla odbiorców usługi

Zgodnie z art. 12 Aktu o usługach cyfrowych (DSA) bitiba wyznaczyła następujący adres e-mail jako pojedynczy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji dla odbiorców usługi: kliknij tutaj lub skontaktuj się z nami pod adresem: DigitalServicesAct@bitiba.com.

Wysyłając wiadomości e-mail na adres DigitalServicesAct@bitiba.com, należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę usługi, której jest się odbiorcą. Niezbędne jest również podanie zwrotnego adresu mailowego.

Ten punkt kontaktowy jest zarezerwowany wyłącznie dla usługobiorców.

Komunikacja za pomocą tego adresu e-mail może odbywać się w języku niemieckim i angielskim, ale w razie potrzeby będziemy prowadzić komunikację w innym języku. W przypadku kontaktu innym niż odbiorca usług, należy poszukać odpowiedniego punktu kontaktowego w naszej sekcji kontaktowej (https://support.bitiba.pl/pl/support/home).

Przedstawiciel prawny

Przedstawicielami prawnymi bitiba zgodnie z art. 13 DSA są:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Monachium, Niemcy

service@bitiba.de

+49 89 211 29 211 (pon.-pt. 8:00 – 19:00, sob. 8:00 – 14:00)

Raporty i informacje o średnich miesięcznych aktywnych odbiorcach

Gdy tylko bitiba opublikuje raporty zgodnie z art. 15 DSA, zostaną udostępnione tutaj.

Mechanizm powiadamiania i działania

W przypadku chęci powiadomienia nas o obecności w naszym serwisie określonych informacji, które uważa Pan/i za treści nielegalne, prosimy o skorzystanie z formularza udostępnionego tutaj i dołączenia następujących informacji:

(a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których użytkownik twierdzi, że dane informacje są nielegalnymi treściami; (b) wyraźne wskazanie dokładnej lokalizacji elektronicznej tych informacji, takiej jak dokładny adres lub adresy URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści dostosowanych do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingowej; (c) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby fizycznej lub podmiotu składającego zawiadomienie, z wyjątkiem przypadku informacji uznanych za wiążące się z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE (https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093); (d) oświadczenie potwierdzające, że osoba fizyczna lub podmiot składający zawiadomienie jest w dobrej wierze przekonany, że zawarte w nim informacje i zarzuty są dokładne i kompletne.

Jeśli i w zakresie, w jakim usługi bitiba kwalifikują się jako usługi „platformy internetowej” zgodnie z definicją w art. 3 (i) DSA, obowiązują dodatkowo następujące informacje

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

Jeśli chcesz złożyć skargę na decyzję podjętą przez bitiba po otrzymaniu powiadomienia lub na następujące decyzje podjęte przez bitiba na podstawie informacji, że treści są nielegalne lub niezgodne z regulaminem bitiba:

(a) decyzję o usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do informacji lub ograniczeniu ich widoczności;

(b) decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, w całości lub w części, na rzecz użytkownika;

(c) decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu konta użytkownika;

(d) decyzję o zawieszeniu, zakończeniu lub innym ograniczeniu możliwości zarabiania na informacjach dostarczanych przez użytkownika.

prosimy o skorzystanie z poniższego formularza: [link].

Skargę można złożyć bezpłatnie w terminie sześciu miesięcy od otrzymania decyzji bitiba.


Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Jeśli jesteś odbiorcą usług bitiba jako platformy internetowej (zgodnie z definicją w DSA), w tym osobami lub podmiotami, które złożyły zawiadomienia, do których odnoszą się decyzje, o których mowa w powyższym akapicie „Wewnętrzny system rozpatrywania skarg”, masz prawo wybrać dowolny pozasądowy organ rozstrzygania sporów, który został certyfikowany zgodnie z art. 21 ust. 3 DSA. 21 (3) DSA w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym skarg, które nie zostały rozstrzygnięte za pomocą wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w powyższym akapicie.