Warunki korzystania z usługi

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Państwa internetowego konta klienta na bitiba (zwanego dalej "Kontem bitiba"), usługi świadczonej przez bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12,80331 Monachium, Niemcy (zwanej dalej "bitiba").

Rejestrując się na bitiba zgadzasz się na następujące warunki korzystania z serwisu:

I. Konto bitiba

1.Rejestracja

1.1 Konto bitiba przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizycznych i rejestrowane jest na dane takiej osoby. Z tego powodu przed skorzystaniem z Konta bitiba wymagana jest rejestracja. Wymagane pola formularza online muszą być wypełnione zgodnie z prawdą przez użytkownika. Niedozwolone jest wprowadzanie nazwisk lub adresów osób trzecich lub pseudonimu. Po rejestracji użytkownik może korzystać ze swojego Konta bitiba, wprowadzając swoje dane dostępowe (adres e-mail i hasło).

1.2 Rejestracja jest możliwa tylko dla osób pełnoletnich. Każdy użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto bitiba.

2. Zastosowanie

2.1 Po rejestracji użytkownik ma dostęp do zakładek ze spersonalizowaną zawartością, gdzie może znaleźć różne informacje. Obejmuje to na przykład przegląd własnych zamówień, status zamówienia, przegląd faktur, listę życzeń, rekomendacje produktów, a także dane osobowe. Użytkownicy mogą również wprowadzić wiele adresów dostawy, a także szybko i łatwo zarządzać swoimi danymi.

2.2 Użytkownik nie może ujawniać informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło innym osobom. Dane wymagane do zalogowania do Konta bitiba muszą być przechowywane przez użytkownika tak, aby były niedostępne dla osób trzecich i zabezpieczone przed dostępem nieautoryzowanym. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek niewłaściwym wykorzystaniu jego danych logowania, jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania bitiba, aby bitiba mogła podjąć odpowiednie środki.

2.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie jego danych logowania. W szczególności dotyczy to ujawnienia danych logowania przez nieprzyjętego lub niewłaściwego przechowywania danych logowania, co może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania.

2.4 Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystał z żadnych programów lub technik programowania, które zmieniają lub osłabiają funkcję lub dostępność Konta bitiba lub usług (w szczególności aplikacji bitiba), takich jak próby hakerskie, ataki typu „brute force”, używanie lub wysyłanie programów szpiegujących, wirusów i robaków komputerowych. Jeśli bitiba wydaje użytkownikowi powiadomienia lub instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Konta bitiba lub usług, użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.

2.5 bitiba udostępnia Użytkownikom Konto bitiba nieodpłatnie na czas nieokreślony. Bitiba zastrzega sobie jednak prawo do wykluczenia poszczególnych użytkowników z rejestracji lub korzystania z Konta Bitiba w dowolnym momencie bez podaniaprzyczyny lub do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Konta Bitiba jako całości lub poszczególnych jego usług.

3. Zakres odpowiedzialności

3.1 Bitiba nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność stron internetowych i usług Bitiba (w szczególności aplikacji Bitiba).

3.2 bitiba nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych treści na stronie internetowej www.bitiba.pl i w usługach. Wszelka odpowiedzialność w związku z wykorzystaniem informacji lub poleganiem na ich poprawności jest wykluczona, chyba że bitiba lub jej pełnomocnicy działali umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. To samo dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku wady oprogramowania (aplikacjabitiba). Dotyczy to również szkód pośrednich, szkód wtórnych i utraconych zysków.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do szkód na ciele, życiu i zdrowiu oraz w przypadku odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności za wadliwy produkt oraz w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne). Zobowiązania kardynalne to te zobowiązania, które w ogóle umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których wykonaniu kontrahent może polegać, aby usługa została wykonana.

3.3 W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("linki" lub "hiperłącza"), bitiba odsiewa się od treści tych zewnętrznych stron internetowych. bitiba nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, ani za treści zewnętrzne. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron internetowych lub osobach odpowiedzialnych za treści zewnętrzne.

4. Modyfikacja Konta bitiba, usług i warunków korzystania z serwisu

4.1 Bitiba może w każdej chwili zmienić funkcje Konta bitiba, usługi bitiba (w szczególności aplikacje bitiba) oraz warunki korzystania z serwisu w celu uwzględnienia zmian w prawie, braku równowagi między wydajnością lub efektywnośćią Konta bitiba lub usług a dalszym koniecznym nakładem pracy bitiba lub luk w przepisach prawa. Zmiana jest również możliwa w celu oferowania nowych usług, dostosowania starych usług lub zaprzestania ich świadczenia. bitiba może również wycofać Konto bitiba w całości.

4.2 W przypadku zmiany, nowe warunki korzystania z serwisu zostaną wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną. Nowe warunki korzystania z serwisu uważa się za uzgodnione, chyba że użytkownik sprzeciwi się im na piśmie do bitiba w ciągu 15 dni od otrzymania nowych warunków. Sprzeciw można zgłosić, żądając usunięcia Konta bitiba za pośrednictwem obsługi klienta bitiba lub składając sprzeciw na piśmie. bitiba poinformuje użytkownika o istnieniu tego prawa do sprzeciwu w powiadomieniu o zmianie i że zmiany zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się na piśmie w ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie.

W przypadku sprzeciwu konto użytkownika zostanie usunięte dwa tygodnie po upływie okresu sprzeciwu i rozwiązaniu umowy użytkownika. Usunięcie konta automatycznie zakończy udział użytkownika w innych usługach bitiba.

5. Usunięcie i wypowiedzenie

5.1 bitiba może usunąć Konto bitiba użytkownika i całkowicie rozwiązać umowę użytkownika lub zakończyć udział użytkownika w usłudze, jeśli użytkownik naruszy te warunki korzystania z serwisu lub jeśli istnieją inne uzasadnione powody ze strony bitiba (w szczególności uzasadnione podejrzenie manipulacji (wielokrotne rejestracje), niewłaściwe wykorzystanie danych lub tożsamości, oszustwo lub wykorzystanie Konta bitiba do celów komercyjnych, to jest związanych z działalnością gospodarczą lub w przypadku stwierdzenia zamówień w ilościach nietypowych dla przeciętnego gospodarstwa domowego). Jeśli bitiba usunęła Konto bitiba użytkownika i/lub zakończyła udział użytkownika w jednej lub więcej usługach, użytkownik nie może zarejestrować się ponownie bez wyraźnej zgody bitiba.

5.2 Usunięcie Konta bitiba i/lub zakończenie jednej lub więcej usług przez użytkownika jest możliwe w dowolnym momencie.

5.3 Usunięcie Konta bitiba spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł uczestniczyć w dalszych usługach. Oznacza to również, na przykład, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z aplikacji bitiba, a program Stamp Card lub inne zniżki, które otrzymał wygasną.